logo_gimnazjum_sianow

Czwartek 22. Lutego 2018
Imieniny: Małgorzaty, Marty i Nikifora

Charakterystyka szkoły

drukujdrukuj

Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej w Sianowie rozpoczęło swoją działalność 1 września 1999 r. zgodnie z założeniami reformy oświatowej. Szkoła znajduje się w dwóch budynkach połączonych łącznikiem. Wcześniej w obecnym budynku mieściła się szkoła podstawowa. Placówka posiada 15 sal dydaktycznych, w tym jedną pracownię informatyczną, w której znajduje się 20 stanowisk z komputerami, pracownię językową przeznaczoną dla grupy szesnastoosobowej, wyposażoną w sprzęt do nauki języków obcych, bibliotekę
z czytelnią, świetlicę oraz halę sportową, w której oprócz zajęć lekcyjnych odbywają się treningi klubów sportowych. W szkole znajduje się również kuchnia i stołówka, gdzie przygotowuje się posiłki dla uczniów Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Sianowie. Z pomieszczeń szkoły (hala sportowa oraz pracownia komputerowa) korzystają także uczniowie SP nr 1. Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w komputery nauczycielskie.  
Do dyspozycji gimnazjalistów jest także aula szkolna, gabinet pielęgniarski oraz sklepik. Uczniowie mają też możliwość korzystania z pomocy pedagoga szkolnego pełniącego również funkcję doradcy zawodowego.

Obecnie w gimnazjum uczy się 232 uczniów, w 10 oddziałach. Zatrudnionych jest 29 nauczycieli (1 stażysta, 3 kontraktowych, 13 mianowanych, 12 dyplomowanych) oraz 12 pracowników administracji i obsługi.

 

Pracujący nauczyciele stawiają na aktywne metody pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, między innymi tablic interaktywnych i portali edukacyjnych. Nauczyciele indywidualizują proces nauczania, organizują zajęcia pozalekcyjne ze wszystkich nauczanych przedmiotów. W swojej pracy skupiają się nad uczniem zdolnym, przygotowując go do konkursów przedmiotowych, recytatorskich, literackich, wiedzowych, sportowych, artystycznych. W tym celu prowadzą pozalekcyjne zajęcia rozwijające, które kierowane są także do osób mających predyspozycje artystyczne (udział w przedstawieniach teatralnych czy rozwijanie talentu poprzez wykonywanie prac plastycznych). W procesie dydaktycznym nie pomijają także uczniów, którzy mają problemy w nauce. Dla tej grupy osób  organizowane są zajęcia wyrównawcze, korekcyjno- kompensacyjne lub rewalidacyjne. Wszystkie dodatkowe lekcje mają na celu przygotowanie gimnazjalistów do dalszej edukacji.  Oferta edukacyjna szkoły jest dostosowana do potrzeb i zainteresowań uczniów.
W gimnazjum są tworzone profile klas; wyboru właściwego dla dziecka oddziału dokonuje uczeń wraz ze swoim opiekunem prawnym. Pedagodzy, aby doskonalić swój warsztat pracy, na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje, biorą udział w szkoleniach, warsztatach, kursach doskonalących.

 Oprócz procesu dydaktycznego duży nacisk kładzie się na wychowanie i przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie oraz kolejnego etapu kształcenia. W tym celu organizowane są w szkole warsztaty zawodoznawcze, podczas których gimnazjaliści mogą zapoznać się z ofertą placówek ponadgimnazjalnych. W szkole są również prowadzone działania profilaktyczne (godziny do dyspozycji wychowawcy, przedstawienia, warsztaty profilaktyczne, spotkania z przedstawicielami Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Koszalinie, pracownikami Policji) mające na celu walkę z uzależnieniami, agresją słowną i fizyczną oraz promowanie właściwych zachowań akceptowanych przez ogół społeczeństwa. Uczniowie czynnie włączają się w prace wolontariatu. Motywowani przez swoich wychowawców, chętnie angażują się w akcje charytatywne (zbiórka żywności dla najuboższych rodzin, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dziewczynka z zapałkami, zbiórka karmy dla zwierząt mieszkających w schronisku). Wszystkie te działania sprawiają, że młodzież uczy się wrażliwości, akceptacji oraz szacunku dla drugiego człowieka.  Nauczyciele-wychowawcy pracują nad integracją zespołów klasowych, organizując spotkania pozalekcyjne, wyjazdy  na biwaki, wycieczki. Na bieżąco starają się rozwiązywać problemy wychowawcze, które niwelują poprzez częste rozmowy z uczniami i ich rodzicami, pedagogiem szkolnym.

Oprócz zajęć lekcyjnych w szkole odbywają się liczne imprezy, zarówno szkolne  jak i środowiskowe (zgodnie z kalendarzem imprez szkolnych). Jedną z nich są warsztaty Kropla ciepła-cykliczne spotkania integracyjne, w których biorą udział rodzice, uczniowie, władze miasta oraz pracownicy gimnazjum. Podczas warsztatów uczestnicy wykonują prace ręczne
o tematyce związanej ze Świętami Bożego Narodzenia. Celem imprezy jest pomoc potrzebującym. Wykonane dzieła są sprzedawane na kiermaszu podczas Świątecznego spotkania z gimnazjum- kolejnej integracyjnej imprezie środowiskowej organizowanej przez sianowskie gimnazjum. Wizytówką szkoły jest także Wojewódzki Konkurs Twórczości Jana Pawła II. Konkurs odbywa się pod patronatem Biskupa Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Biorą w nim udział nie tylko uczniowie Gimnazjum w Sianowie, ale także przedstawiciele szkół z województwa zachodniopomorskiego, prezentując utwory Karola Wojtyły w kategoriach: poezja recytowana, śpiewana oraz nauczanie Jana Pawła. Celem spotkania jest propagowanie wśród młodzieży bogatej twórczości Papieża Polaka.
            Uczniowie, dzięki motywacji nauczycieli i swoich rodziców, chętnie angażują się w życie szkoły, godnie reprezentując ją podczas uroczystości szkolnych, środowiskowych, obchodów świąt narodowych.