logo_gimnazjum_sianow

Czwartek 22. Lutego 2018
Imieniny: Małgorzaty, Marty i Nikifora

Program edukacyjno - wychowawczy

drukujdrukuj

WSTĘP

 

  „Savoir- Vivre w szkole- czyli akademia dobrych manier” jest programem edukacyjno - wychowawczym dotyczącym stosowania poprawnej polszczyzny, kulturalnego zachowania i kładącym nacisk na wyeliminowanie wulgaryzmów.

  Program skierowany jest do uczniów klas I i II Gimnazjum Gminnego im. Ireny Sendlerowej w Sianowie. Program realizowany będzie w roku szkolnym 2014/2015. Program ma na celu przeciwdziałać występowaniu zjawiska agresji słownej (wulgaryzmom) wśród uczniów. Zachęcać do używania zwrotów grzecznościowych, uczyć dobrych manier oraz odkrywać piękno ojczystego języka.  

 

CELE PROGRAMU

 

CELE GŁÓWNE:

 • Uczniowie umieją zachować się w miejscach publicznych, używają zwrotów grzecznościowych, nie stosują wulgarnych słów.
 • Uczniowie cenią piękno i wartość ojczystego języka.
 • Uczniowie umieją dobrać stosowny strój do każdej okoliczności.
 • Uczniowie uczęszczają na przedstawienia teatralne oraz koncerty muzyczne.
 • Uczniowie znają zasady zachowania się przy stole, poznają sztukę  nakrywać do stołu.
 • Rodzice świadomie oddziaływają na swoje dzieci w celu wdrażania u nich zasad kulturalnego zachowania się.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Wyrabianie odpowiednich kulturalnych postaw wobec innych ludzi.
 • Wdrażanie do codziennego posługiwania się zwrotami grzecznościowymi.
 • Uczenie zastępowania wulgarnych słów, słowami powszechnie akceptowanymi.
 • Uświadomienie korzyści płynących z okazywania szacunku innym ludziom.
 • Zwracanie uwagi na wybór stroju adekwatnego do okoliczności.
 • Dbałość o czystość języka polskiego zwracanie uwagi na poprawność gramatyczną.
 • Nabywanie umiejętności właściwego zachowania się w miejscach publicznych.
 • Poznanie sztuki nakrywania do stołu.
 • Aktywizacja rodziców w kierunku kształtowania u dzieci właściwych postaw społecznych.
 • Pedagogizacja rodziców.

 

 

ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU

 

 

Obszar działań

Cele do realizacji

Sposób realizacji

Uczniowie

Uczniowie odnoszą się do innych w sposób grzeczny i kulturalny(dotyczy wszystkich form komunikacji).

Uczniowie używają zwrotów grzecznościowych- zawsze i wszędzie).

Uczniowie są tolerancyjni wobec siebie , nie dyskryminują innych.

Uczniowie umieją zachowywać się właściwie do danej sytuacji i miejsca gdzie się znajdują( znają zasady savoir- vivru).

Uczniowie wykazują postawę asertywną.

Uczniowie dostrzegają piękno mowy ojczystej.

 

Warsztaty tematyczne (wulgaryzmy, tolerancja, rozwiązywanie konfliktów) w klasach pierwszych prowadzone przez psychologa.
Warsztaty w zakresie właściwej komunikacji prowadzone przez pedagoga.
Pomoc pedagoga w rozwiązywaniu problemów, konfliktów uczniowskich.
Monitorowanie zachowania każdej z klas- wyłonienie klasy z najmniejszą liczbą uwag negatywnych.
Wspólne wyjścia młodzieży do teatru, filharmonii.
Spotkanie młodzieży szkolnej z uczniami Zespołu Szkół w Boninie, pokaz dekoracji stołu
Konkursy szkolne: Jak ubrać się do szkoły oraz na uroczystości szkolne. Zorganizowanie pokazu mody.
Konkurs na najpiękniejszy Stół Wigilijny.
Dzień języka ojczystego.   

Rodzice

Opracowanie dekalogu właściwych postaw rodzicielskich.

Rodzice zdobywają wiedzę w zakresie postępowania ze swoimi dziećmi.

Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły.

 

Grupa wsparcia dla rodziców- warsztaty tematyczne.
Wypracowanie wspólnie z rodzicami zasad postępowania ze swoimi dziećmi.  
Udział rodziców w imprezach szkolnych.

 Nauczyciele

Nauczyciele znają potrzeby swoich uczniów, pomagają im rozwiązywać problemy, dają dobry przykład.

Zespół Wychowawczy opracowuje zmiany w regulaminie oceniania zachowania.

 

Realizacja godzin wychowawczych zgodnie z tematyką
Wyjaśnianie problemów uczniowskich, analizowanie wspólnie z uczniami ich zachowania.
Integracja uczniów w zespołach klasowych.
Uaktualnienie zasad wystawiania oceny z zachowania.
Udział w szkoleniach dotyczących pracy z młodzieżą.
Rozpoznanie zespołów klasowych oraz ich potrzeb.
Wprowadzenie jednolitych zasad dotyczących zachowania ucznia w szkole i konsekwentne ich przestrzeganie.
Współpraca wszystkich nauczycieli w celu wdrażania zadań wymienionych w obszarach: uczeń, rodzic.  

 

 

W ramach prowadzonego w szkole programu prowadzone były  w szkole następujące działania:

 

 1. Dnia 25.09.2014 odbyła się Debata z uczestnictwem rodziców, uczniów, zaproszonych specjalistów.
 2. Dnia 27.10.2014 uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w warsztatach poświęconych wypracowaniu umiejętności rozwiązywania konfliktów, bycia tolerancyjnym wobec innych, zastępowania agresji słownej.
 3. Dnia 12 i 13.11 2014 roku młodzież pod opieką Pana Roberta Faryniarza ćwiczyła jak należy postępować w przypadku zetknięcia się z agresją słowną.
 4. Rodzice uczniów z klas pierwszych mieli możliwość spotkania się w ramach grupy wsparcia z przedstawicielem policji, specjalistą do spraw przeciwdziałania przemocy i porozmawiać o problemach swoich dzieci.
 5. Dnia 20 i 21 11.2014 młodzież ćwiczyła zachowania asertywne, rozmawiała na temat mody na niepalenie. 


opracowała: Dorota Boroń-Jagodzińska