logo_gimnazjum_sianow

Czwartek 22. Lutego 2018
Imieniny: Małgorzaty, Marty i Nikifora

Regulamin

drukujdrukuj

REGULAMIN WYBORÓW DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Gimnazjum Gminnego w Sianowie im. Ireny Sendlerowej

 

1. KOMISJA WYBORCZA.

a) w skład Komisji Wyborczej wchodzą: przewodniczący, zastępca oraz pozostali członkowie ustępującego Samorządu Uczniowskiego.

b) pracę Komisji nadzoruje opiekun Samorządu Uczniowskiego.

c) do zadań Komisji należy:

-  ogłoszenie wyborów do nowego Samorządu Uczniowskiego,

- przyjmowanie zgłoszeń kandydatur uczniów do władz samorządowych,

- opublikowanie ostatecznej listy kandydatów do samorządu,

-  przygotowanie kart wyborczych,

-  czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów w dniu głosowania,

- ogłoszenie wyników głosowania.

 

2. KANDYDACI DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.

a)  kandydatami do Samorządu Uczniowskiego mogą być wyłącznie uczniowie klas I-III Gimnazjum Gminnego im. Ireny Sendlerowej w Sianowie,

b) kandydatów do nowego Samorządu Uczniowskiego mogą zgłaszać:

-  samorządy klasowe (maksymalnie dwóch kandydatów z jednej klasy),

- uczniowie samodzielnie (po uzyskaniu listy poparcia z podpisami 30 uczniów),

c) kandydat do Samorządu Uczniowskiego powinien legitymować się dobrymi wynikami w nauce, wzorowym, bardzo dobrym lub dobrym zachowaniem,

d) osoby kandydujące po ogłoszeniu ostatecznej listy kandydatów mają prawo do kampanii wyborczej (wywieszania plakatów, roznoszenia ulotek), zabrania się przeprowadzania kampanii w sposób nielegalny (przekupstwa oraz inne nieuczciwe postępowania). Kandydaci, którzy zostaną złapani na łamaniu tego prawa, natychmiast zostaną wykluczeni z listy wyborczej oraz ukarani punktami ujemnymi zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły.

 

3. PRZEBIEG GŁOSOWANIA:

a) wybory do Samorządu Uczniowskiego są powszechne, równe, tajne
i bezpośrednie,

b) głosowanie trwa 1 dzień i przebiega według ustalonego harmonogramu (przedstawiciele komisji wyborczej wchodzą do klas, rozdają karty wyborcze, następnie uczniowie wrzucają kartkę do urny),

c) po okazaniu Komisji legitymacji szkolnej (lub innego dowodu tożsamości) głosujący otrzymuje kartę wyborczą z listą wszystkich kandydatów. Należy postawić krzyżyk („X”) przy nazwisku swojego kandydata i następnie wrzucić kartę wyborczą do urny.

d) głos jest nieważny, jeżeli na karcie nie wybrano żadnego kandydata lub wybrano kilku kandydatów, a także w przypadku dopisania jakichkolwiek innych znaków.

e) po zakończeniu  głosowania Komisja Wyborcza otwiera zapieczętowaną urnę i przystępuje do liczenia głosów.

 

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA:

a) Komisja Wyborcza ogłasza oficjalne wyniki wyborów najdalej w ciągu jednego dnia po głosowaniu,

b)  nowym Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje kandydat

z największą liczbą głosów, pozostałe stanowiska w samorządzie szkolnym

otrzymują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów

(łącznie 4 osoby: Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz Samorządu Uczniowskiego oraz  Skarbnik), pozostali kandydaci, z mniejszą liczbą głosów również wejdą w skład Samorządu Uczniowskiego, jeżeli nie będzie wystarczającej liczby uczniów, dopuszcza się skompletowanie składu
z istniejących już samorządów poszczególnych klas.

 

5. TERMINARZ WYBORÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016:

a)  zarządzenie wyborów – 14 września 2015 r. (poniedziałek),

b)  ostateczny termin zgłaszania kandydatów – 16 września 2015 r. (środa),

c)  ogłoszenie oficjalnej listy kandydatów – 17 września 2015 r. (czwartek),

d)  czas trwania kampanii wyborczej – od 18 września do 24 września 2015 r.,

e)  dzień głosowania – 25 września 2015 r. (piątek),

f)  ogłoszenie oficjalnych wyników wyborów – 25 września 2015 r. (piątek),

g)  początek kadencji nowego Samorządu Uczniowskiego – 28 września 2015 r.

 

Opracowali: Hanna Skoczypiec i Konrad Czerepkow